Asociaţia Română de Chirurgie a Peretelui Abdominal (ARCPA)

Romanian Abdominal Wall Repair Association

Association Roumaine de la Chirurgie de la Paroi Abdominale

Rumänische Gesellschaft für Chirurgische Behandlung des BauchbrücheSTATUTUL

ASOCIAŢIEI DE CHIRURGIE A PERETELUI ABDOMINAL – ARCPA

 

 

Capitolul I – MEMBRII FONDATORI

 

Art.1. ASOCIAŢIA DE CHIRURGIE A PERETELUI ABDOMINAL – ARCPA este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, ştiinţifică, educaţională, non-guvernamentală, apolitică, non-sindicală, non-religioasă şi, fiind bazată pe criteriul participării voluntare.

 

Art.2. Asociaţia este fondată, potrivit Actului Constitutiv, de către:

 

Prof. Dr. MIRONIUC ION-AUREL, cetăţean român, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, str. Cîmpului  nr. 213, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 510809, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 26.10.2006, C.N.P. 1520612120758,

 

Dr. GAVRILAŞ FLORIN-GHEORGHE, cetăţean român, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, str. Scorţarilor  nr. 3, bl. D6, ap. 22, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 742341, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 25.05.2010, C.N.P. 1550504120695, şi

 

Dr. OPREA-ARON CONSTANTIN-VALENTIN, cetăţean român, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca,            str. Teodor Mihali nr. 1, bl. CH1, sc. 1, et. 2, ap. 14, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 429295, eliberată de Poliţia Mun. Cluj-Napoca la data de 02.06.2005, C.N.P. 1641031400191,

 

 

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu ultimele modificări aduse de Legea 145/2012 (publicată în M.OF. nr. 517 din 26/07/2012).

 

 

Capitolul II – DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI

 

Art.3. Denumirea Asociaţiei este „ASOCIAŢIA DE CHIRURGIE A PERETELUI ABDOMINAL – ARCPA”.

 

Art.4. Sediul Asociaţiei este situat în Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 213, jud. Cluj, şi poate fi schimbat în baza hotărârii luată cu majoritate simplă a Consiliului de Conducere. Asociaţia se constituie la nivel regional, în sfera operaţională a UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

 

Art.5. ASOCIAŢIA DE CHIRURGIE A PERETELUI ABDOMINAL – ARCPA se constituie pe o durată nedeterminată.

 

 

Capitolul III – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

 

Art.6. Patrimoniul asociaţei este alcătuit dintr-un activ patrimonial iniţial, în valoare de 800 lei (optsutelei).

 

Art.7. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

 

 

Capitolul IV – SCOP ŞI OBIECTIVE

 

Art.8. Scopul ASOCIAŢIEI DE CHIRURGIE A PERETELUI ABDOMINAL – ARCPA este de a asigura un forum profesional care să modernizeze chirurgia peretelui abdominal, prin:

a)      Dezvoltarea cercetării fundamentale privind anatomia şi fiziologia peretelui abdominal;

b)      Promovarea tehnicilor operatorii conforme ghidului EHS (Societatea Europeană de Hernie) prin care să crească nivelul de siguranţă  şi calitate al actului operator;

c)      Crearea unui program regional de pregătire a chirurgilor şi rezidenţilor în tehnicile de chirurgie a peretelui abdominal;

d)      Crearea unui Registru regional de chirurgie a peretelui abdominal;

e)      Implementarea la nivel regional a Ghidului European de Hernie, astfel încât să se asigure o standardizare eficientă a actului chirurgical care să permită o raportare coerentă, unitară şi sigură;

f)       Publicarea de articole ştiinţifice legate de anatomia, fiziologia şi patologia peretelui abdominal, evaluarea diferitelor tehnici chirugicale din patologia peretelui abdominal, introducerea noilor tehnici chirurgicale;

g)      Adoptarea unei clasificări unitare pentru herniile inghinale şi incizionale, care să constituie baza de algoritm terapeutic şi de raportare.

 

Art.9. Obiectivele Asociaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:

a)      Organizarea de întâlniri periodice pentru prezentarea experienţei şi discutarea materialelor ştiinţifice de interes comun;

b)      Afilierea şi colaborarea cu societăţile naţionale şi internaţionale de profil, atât din Europa cât şi din SUA, precum şi cu alte entităţi cu caracter patrimonial, astfel încât activitatea ei să se desfăşoare în concordanţă cu normele internaţionale şi să nu contravină scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei;

c)      Orice alte obiective similare stabilite ulterior de către Consiliul de Conducere.

 

Art.10.(1) Asociaţia îşi va realiza obiectivele prin intermediul următoarelor activităţi:

a)      să coordoneze şi să ghideze membrii Asociaţiei, în vederea îndeplinirii obiectivelor;

b)      să organizeze întâlniri în mod regulat;

c)      derularea de proiecte specifice scopului Asociaţiei;

d)      să atragă sponsorizări în vederea îmbunătăţirii serviciilor, materialelor şi evenimentelor oferite, cât şi pentru derularea unor programe specifice;

e)      realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri și alte materiale informative;

f)       organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice;  

g)      dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu alte organizații și autorități publice din țară și străinătate, participarea în rețele de colaborare interne și internaționale;

h)      dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării, în conformitate cu scopul propus;

i)       organizarea şi participarea la cursuri, schimburi de experienţă, conferinţe, seminarii, târguri şi expoziţii din ţară şi strainătate pentru membrii Asociaţiei;

j)       alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului Asociaţiei.

(2) ASOCIAŢIA DE CHIRURGIE A PERETELUI ABDOMINAL – ARCPA militează pentru afilierea la Societatea Europeană de Hernie, cât şi pentru asigurarea prezenţei active şi de prestigiu la activităţile şi programele acesteia.

(3) În vederea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse, în cadrul Asociaţiei se pot crea grupuri, departamente sau comisii de specialitate, formate din membrii Asociaţiei şi, la nevoie, consultanţi experţi, aleşi/numiţi de către Consiliul de Conducere.

(4) Asociaţia poate participa ca membru asociat în asociaţii similare din ţară şi din străinătate.

(5)Asociaţia poate înfiinţa filiale, ca structuri teritoriale, în alte localităţi din ţară sau din străinătate, pe baza hotărârii autentificate a Consiliul de Conducere, prin care li se alocă un patrimoniu. Filiala este condusă de un Consiliul de Conducere propriu alcătuit din cel puţin 3 (trei) membri. Filiala este o entitate cu personalitate juridică, putând încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de Consiliul de Conducere prin Actul Constitutiv al filialei, precum şi acte de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai în baza hotărârii prealabile a Consiliului de Conducere dată în acest sens.

(6) Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. Sucursalele se constituie prin hotărâre a Adunării generale. Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către Asociaţie.

(7) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale conform dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Art.11.(1) Schimbarea scopului Asociaţiei se face numai cu întrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor Adunării Generale.

(2) În toate cazurile, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

 

 

Capitolul V – MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI  ŞI  OBLIGAŢII

 

Art.12. Asociaţia are în componenţă:

a) membri fondatori – nominalizaţi în Actul Constitutiv;

b) membri activi - conform art. 14 din prezentul Statut.

c) membri de onoare.

 

Art.13. Orice persoană fizică cadru medical care manifestă interes în chirurgia peretelui abdominal, interesată de obiectivele acestei Asociaţii poate deveni membru cu drepturi depline.

 

Art.14. (1) Dobândirea calităţii de membru activ al Asociaţiei se poate face în următoarele condiţii:

a)     în baza cererii scrise de aderare la Asociaţie, care va conţine o declaraţie de adeziune la prezentul Statut şi va fi supusă aprobării Consiliului de Conducere;

b)     achitarea taxei de înscriere stabilită conform dispoziţiilor prezentului Statut.

 

(2) Cererea pentru apartenenţă va fi luată după consultare în Adunarea Generală în scopul validării deciziei. Decizia se va lua cu votul majorităţii simple, iar aceasta va fi comunicată aplicantului în termen de 30 de zile.

(3) Taxa pentru înscriere şi taxa de membru va fi stabilită anual de către Adunarea Generală şi va constitui parte în bugetul Asociaţiei.

 

Art.15. Pot deveni membri de onoare ai Asociaţiei persoanele fizice care au adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea cercetării tehnicilor chirurgicale ale peretelui abdominal, şi care prin poziţia şi activitatea desfăşurată, aduc un mare prestigiu acesteia. Membri de onoare pot fi din ţară sau din afara graniţelor. Numirea va fi validată de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului de Conducere, prin întrunirea unei majorităţi simple. Membrii de onoare sunt exceptaţi de la plata cotizaţiei anuale.

 

Art.16. Calitatea de membru al Asociaţiei nu este transmisibilă.

 

Art.17. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

a)      să participe la activităţile organizate de Asociaţie;

b)      să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;

c)      să participe la toate întrunirile Asociaţiei din ţară şi din străinătate, de a fi invitaţi la întâlniri şi training-uri ale altor asociaţii similare, de a-şi exprima liber opinia asupra activităţii Asociaţiei şi de a propune anumite măsuri;

d)      să participe în mod direct sau prin reprezentare la lucrările Asociaţiei şi la stabilirea programului de activitate;

e)      să-şi exprime opţiunea cu privire la problemele în discuţie prin manifestarea dreptului de vot;

f)       să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţii şi să le facă cunoscute Consiliul de Conducere;

g)      să utilizeze mijloacele de informare-documentare ale Asociaţiei în vederea îndeplinirii scopului acesteia;

h)      să obţină orice informaţie cu privire la gestionarea fondurilor atrase de Asociaţie, în termen de 15 zile de la depunerea unei cereri scrise către Consiliul de Conducere.

i)       să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociaţiei, în scopul desfăşurării activităţii acesteia.

 

Art.18. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

a)      să respecte Statutul Asociaţiei şi Regulamentul intern de funcţionare;

b)      să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material și moral, și prin activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de Asociație;

c)      să participe activ la cel puţin unul din proiectele şi comisiile Asociaţiei;

d)      să-şi achite cotizaţia stabilită conform prevederilor prezentului statut şi ale Regulamentului intern de funcţionare;

e)      să răspundă pentru bunurile din patrimoniu pe care le folosesc;

f)       să efectueze sarcinile de voluntariat, în cazul în care Adunarea Generală  decide că astfel membrul respectiv nu mai trebuie să plătească cotizația sau să îndeplinească celelalte obligații materiale;

g)      să nu dezvăluie informaţii despre care au luat cunoştinţă prin intermediul Asociaţiei despre terţe persoane sau în legătură cu acţiunile desfăşurate (acte de stare civilă etc.) decât cu acordul expres şi prealabil al acestora sau al Consiliului de Conducere;

h)      să nu întreprindă activităţi care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociaţiei;

i)       să menţină o adresă de e-mail funcţională, la care să poată primi notificările oficiale ale Asociaţiei.

 

Art.19. Sancțiuni aplicabile membrilor Asociaţiei.

(1) Se pot aplica sancțiuni în cazul următoarelor abateri:

a)      producerea unor prejudicii de orice natură (materiale, morale etc.) Asociației, prin activitatea personală desfăşurată;

b)      angajarea în acţiuni ce contravin scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

c)      angajarea Asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de Consiliul de Conducere;

d)      încălcarea în orice fel a Statutului Asociaţiei şi a normelor recunoscute de Asociaţie ca fiind Regulamentul intern de funcţionare al acesteia;

e)      nerespectarea deciziilor Consiliului de Conducere şi a hotărârilor Adunării Generale;

f)       comiterea unor fapte cu caracter penal în legătură cu scopul şi obiectivele Asociaţiei, pentru care membrul a fost condamnat prin hotărâre definitivă;

g)      întârzierea la plata contribuţiei la bugetul asociaţiei pe o perioadă mai mare de un an;

h)      neparticiparea la activitățile organizate de către ARCPA şi la care membrul a fost nominalizat, aducând atingere imaginii Asociaţiei;

i)       împiedicarea prin diferite mijloace ca ARCPA să-și desfășoare în mod eficient activitatea.

 

(2) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:

a)      avertisment;

b)      avertisment scris, ultimativ;

c)      suspendarea pe termen de 60 zile din Asociație sau din Consiliul de Conducere potrivit prevederilor prezentului Statut;

d)      excluderea din Asociație.

 

(3) Aplicarea sancțiunilor va fi decisă în unanimitate de către Consiliului de Conducere. În cazul în care este sancţionată abaterea unuia dintre membrii Consiliului de Conducere, sancţiunea se decide în şedinţa ordinară a Adunării Generale, pe baza unei majorităţi de 2/3, la propunerea Consiliului de Conducere, luată cu votul majorităţii simple a membrilor săi.

 

Art.20. Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei are loc în una din următoarele situaţii:

               a)  prin renunţare expresă, formulată în scris şi adresată Consiliului de Conducere spre aprobare. Cererea va fi însoţită, în mod obligatoriu, de dovada reglementării plăţii cotizaţiei şi a tuturor problemelor de ordin financiar şi material cu Asociaţia şi cu ceilalţi membri ai acesteia, retragerea neatrăgând în nicio situaţie rambursarea cotizaţiei deja achitate.

               b) prin excludere, în cazurile enumerate la art. 19 alin. 1 din prezentul Statut, cât şi în caz de deces sau incapacitate.

 

Art.21. Excluderea unui membru va fi decisă în cadrul unei şedinţe ordinare a Adunării Generale pe baza unei majorităţi de 2/3, la propunerea Consiliului de Conducere, luată cu votul majorităţii simple a membrilor săi.

 

CAPITOLUL VI – RESURSE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

 

Art.22. Capitalul iniţial al Asociaţei este de 800 lei (optsutelei).

 

Art.23. Sursele de venit provin din:

a)      taxa pentru înscriere în cuantum de 100 lei, cu posibilităţi de modificare;

b)      contribuţia anuală a membrilor în cuantum de 100 lei, cu posibilităţi de modificare;

c)      dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

d)      donaţii şi sponsorizări provenite de la persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate;

e)      resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

f)       venituri provenite din organizarea unor cursuri, conferinţe, seminarii etc;

g)      venituri din activităţi economice desfăşurate de Asociaţie;

h)      finanțări pentru proiecte și programe din surse interne sau externe;

i)       orice alte venituri prevăzute de lege.

 

Art.24. Activitățile economice ale Asociației.

(1) Asociația poate desfășura orice activitate economică directă, dacă aceasta are caracter accesoriu și este în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia.

(2) Asociația poate înființa societăți comerciale sau poate participa la societăți comerciale. Dividendele obținute de Asociație din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reînvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea obiectivelor Asociației.

 

Art.25.(1) Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt cele legate de realizarea scopului acesteia, aşa cum este definit în art. 3 al Actului Constitutiv şi în art. 8 al Statutului, cum ar fi acordarea de burse, premii, sponsorizări, ajutoare, etc.

(2) Alte cheltuieli curente pot fi:

a)      îmbunătăţirea dotărilor tehnice necesare activităţii educaţionale;

b)      procurări de rechizite şi imprimate de birou;

c)      chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

d)      cazare, masă, transport în condiţii expres prevăzute prin hotărârea Adunării Generale;

e)      alte cheltuieli aprobate de către Adunarea Generală.

 

(3) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul de Conducere.

(4) Consiliul de Conducere poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

 

Art.26. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. Evidenţa de gestiune, registrele de venituri şi cheltuieli, cât şi alte efecte contabile ale Asociaţiei sunt în păstrarea unui expert contabil ales de Consiliul de Conducere şi sub directa supraveghere a Vicepreşedintelui Financiar.

 

Capitolul VII – ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

 

Art.27.(1) Organele Asociaţiei sunt:

a)      Adunarea Generală;

b)      Consiliul de Conducere.

 

(2) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, care asigură realizarea scopului şi obiectivelor stabilite, exercitând următoarele atribuţii:

a)      stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale ARCPA;

b)      aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c)      aprobarea noilor membri ai Asociaţiei, cu avizul favorabil a minim unui membru din Consiliul de Conducere;

d)      modificarea Actului constitutiv şi a Statutului ARCPA;

e)      elaborarea şi modificarea ulterioară a Regulamentului intern de funcţionare;

f)       stabilirea modului de atragere a fondurilor;

g)      aprobarea propunerii de proiecte în vederea realizării scopului Asociaţiei;

h)      aprobarea conţinutului website-ului Asociaţiei;

i)       aprobarea programelor conferinţelor, seminariilor;

j)       dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare, în conformitate cu prevederile prezentului Statut;

k)      îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.

Art.28.(1) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin de o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului de Conducere.

(2) Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă în şedinţă extraordinară, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării ei, în acest din urmă caz dacă:

a)      se impune în mod necesar modificarea Statutului;

b)      apar situaţii care afectează existenţa Asociaţiei;

c)      la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/2 din numărul membrilor fondatori şi al membrilor Asociaţiei.

 

(3) Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul de Conducere, printr-un convocator scris, ce va fi pus la dispoziţia membrilor, precum şi materialele supuse dezbaterii.

(4) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris şi depuse cu cel puţin 5 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

 

Art.29.(1) La Adunarea Generală participă:

a)      membrii fondatori;

b)      membrii activi;

c)      alţi invitaţi, fără drept de vot.

 

(2) În cadrul Adunării Generale, fiecare membru activ are dreptul la un vot cu caracter deliberativ. Votul poate fi delegat altor persoane, membri ai Asociaţiei, fiind necesară în acest sens o delegare scrisă şi expresă.

(3) Membrii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesaţi personal sau prin rudele sau afinii lor până  la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

 

Art.30.(1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul dintre membri cu drept de vot (fondatori, membri activi).

(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de maximum 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul membrilor prezenţi.

(3) Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.

(4) Membrii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din cuprinsul procesului-verbal.

 

Art.31.(1) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsă, de către Vicepreşedinte. În cazul în care nici Vicepreşedintele nu este prezent la începutul adunării se va vota o persoană în acest scop.

(2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea Asociaţiei când este necesar votul a 2/3 din membrii ARCPA şi a celorlalte cazuri prevăzute în prezentul statut.

(3) Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau au votat împotrivă.

 

Art.32. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către oricare dintre membrii care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

 

Art.33.(1) Consiliul de Conducere asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, îndeplinind obiectivele Asociaţiei, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitate de realegere.

(2) Consiliul de Conducere este constituit din Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar.

(3) În acest sens, Consiliul de Conducere:

a)      prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, care va cuprinde modalitatea de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;

b)      încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

c)      aprobă organigrama şi strategia de personal a Asociaţiei;

d)      elaborează programa de desfăşurare a activităţilor specifice Asociaţiei;

e)      îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau de statut.

 

Art.34. (1) Consiliul de Conducere se întruneşte cel puţin de 2 ori pe an, la convocarea făcută de către Secretar.

(2) Şedinţele Consiliului de Conducere vor fi convocate în scris, cu confirmare de primire, prin intermediul e-mail-ului, telefonic sau personal, cu cel puţin o lună înaintea şedinţei, comunicându-se ordinea de zi şi problemele care vor fi dezbătute, precum şi ziua, locul şi ora stabilite în acest sens.

(3) Şedinţele Consiliului de Conducere sunt statutare în cazul în care sunt prezenţi majoritatea simplă din numărul total al membrilor şi se vor lua decizii cu majoritate simplă. În caz de balotaj, votul decisiv aparţine Preşedintelui.

 

Art.35. Membrii Consiliului de Conducere îşi pot exercita dreptul de vot personal sau prin reprezentare.

 

Art.36. În situaţii şi probleme excepţionale şi de urgenţă majoră, ivite între două şedinte ale Consiliului de Conducere, toţi membrii acestuia îşi vor exprima obligatoriu votul în scris, deciziile luându-se în atare situaţii prin corespondenţă.

 

Art.37. În caz de absenţă temporară, un membru al Consiliului de Conducere poate delega competenţele sale, în Consiliul de Conducere, unui alt membru al Consiliului de Conducere.

 

Art.38. Alegerile pentru Consiliul de Conducere au loc o dată la 4 ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea Generală următoare.

 

Art.39. Consiliul de Conducere este condus şi reprezentat de către Preşedinte. Mandatul preşedintelui este pe o perioada 4 ani şi poate fi reînnoit.

 

Art.40. Drepturile şi îndatoririle Preşedintelui:

a)      de a reprezenta ARCPA împreună cu Secretarul, la întâlnirile oficiale;

b)      de a exercita controlul direct şi nemijlocit asupra tuturor actelor Asociaţiei şi asupra acţiunilor întreprinse;

c)      de a convoca şi conduce lucrările Consiliului de Conducere;

d)      de a conduce şedinţele Adunării Generale;

e)      de a semna documentele întocmite la şedinţele Consiliului de Conducere şi ale Adunării Generale;

f)       de a transmite dreptul de reprezentare, de la caz la caz, şi altor membri ai Consiliului de Conducere;

g)      de a coordona activitatea Asociaţiei conform Statutului şi a hotărârilor luate de Adunarea Generală;

h)      înştiinţează Adunarea Generală cu privire la ivirea următoarelor situaţii:

                                                    i.     -încetarea calităţii de membru al Consiliului de Conducere;

                                                   ii.     -situaţia în care un membru al Consiliului de Conducere lipseşte în mod repetat şi nejustificat de la şedintele Consiliului de Conducere.

 

Art.41. Vicepreşedintele are următoarele drepturi şi obligaţii:

a)      de a înlocui şi prelua atribuţiile Preşedintelui, când acesta lipseşte sau nu îşi poate exercita funcţia din diverse motive;

b)      de a prelua funcţia de conducere cu toate prerogativele acesteia, în absenţa Preşedintelui;

c)      de a reprezenta ARCPA în relaţiile cu asociaţiile de profil din străinătate;

d)      de a răspunde de activitatea administrativă a Asociaţiei, având drept de semnătură în actele interne şi are ca atribuţii:

       - pregătirea şi conducerea şedinţelor Consiliului  de Conducere;

       - redactarea raportului general anual privind activitatea Asociaţiei;

       - coordonarea activităţii aparatului de lucru şi a colaboratorilor angajaţi ai Asociaţiei;

       - organizarea păstrării arhivei Asociaţiei;

- asigurarea redactării proceselor-verbale ale şedintelor Consiliului de Conducere, precum şi ale deciziilor adoptate de către acesta;

       - urmăreşte ducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate de către Consiliul de Conducere.

 

Art.42. Secretarul are următoarele drepturi şi obligaţii:

a)      editează rapoartele şedinţelor Consiliului de Conducere şi ale Adunării Generale;

b)      semnează împreună cu Preşedintele documentele şedinţelor Consiliului de Conducere şi ale Adunării Generale;

c)      semnează împreună cu Preşedintele diplomele de participare la manifestările organizate de ARCPA;

d)      asigură întocmirea şi trimiterea corespondenţei necesare funcţionării optime a Asociaţiei;

e)      stabileşte agenda de întâlniri a Consiliului de Conducere şi a Adunării Generale;

f)       reprezintă ARCPA la întâlnirile oficiale, împreună cu Preşedintele.

 

Art.43. Membrii Consiliului de Conducere sunt aleşi cu vot direct de Adunarea Generală dintre membrii eligibili, pe o perioadă de 4 ani, iar această alegere se atestă prin procesele verbale şi hotărârile Adunării Generale.

 

Art.44. Membrii Asociaţiei se vor întruni la Congresul ARCPA care se va organiza din 2 în 2 ani. Organizarea Congresului va fi propusă de către Preşedinte, iar locul şi perioada de desfăşurare a acestuia vor fi anunţate cu 2 ani înainte. Întreaga responsabilitate pentru organizarea Congresului ARCPA revine Consiliului de Conducere.

 

CAPITOLUL VIII – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

 

Art.45. ASOCIAŢIA DE CHIRURGIE A PERETELUI ABDOMINAL – ARCPA se va dizolva:

I.            De drept prin:

1.      imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

2.      imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului de Conducere în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau Consiliul de Conducere trebuia să se constituie;

3.      reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni.

II.               Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

1.      scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

2.      realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

3.      urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

4.      a devenit insolvabilă;

5.      nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

III.              Prin hotărârea Adunării Generale, luată cu o majoritate de 2/3 a voturilor, hotărâre care se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

Art.46.(1) În cazul dizolvării Asociaţiei, prin modalităţile prevăzute de art. 45. pct. I şi II, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească. În cazul prevăzut de art. 45 pct. III, lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului de Conducere încetează.

(3) Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei.

(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

 

Art.47.(1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare, aceştia răspunzând solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

 

Art.48.(1) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, prin adoptarea unei hotărâri în acest sens de către Adunarea Generală, constituită din cel puţin 50%+1 dintre asociaţi. Hotărârea trebuie să fie luată cu o majoritate de 2/3  dintre membrii prezenţi. Hotărârea adoptată de către Adunarea Generală va conţine în mod obligatoriu denumirea persoanei juridice căreia îi vor fi transmise bunurile, data, precum şi modalitatea efectivă de transmitere.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2) sau în situaţia în care procedura de transmitere a bunurilor nu este prevăzută în Statut ori daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice, ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

 

Art.49. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.

 

Art.50. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

 

Art.51. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

 

Art.52.(1) Asociaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

 

Capitolul IX - DISPOZIŢII FINALE

 

Art.53. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii şi poate fi completat şi/sau modificat la iniţiativa membrilor activi sau a Adunării Generale cu o majoritate de 2/3 din voturi.